621060 Фермер

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 621060 „Фермер“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 621 „Селско стопанство“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201114 Изтегли