621060 Фермер

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 621060 “Фермер” от област на образование “Селско, горско и рибно стопанство” и професионално направление 621 “Селско стопанство” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 12 Изтегли