621090 Лозаровинар

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 621090 “Лозаровинар” от област на образование “Селско, горско и рибно стопанство” и професионално направление 621 “Селско стопанство” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20114 Изтегли