621020 Техник в лозаровинарството

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 621020 “Техник в лозаро-винарството” от област на образование “Селско, горско и рибно стопанство” и професионално направление 621 “Селско стопанство” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 2 Изтегли