ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2010/2011 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища

Държавният план-прием за учебната 2010/2011 година е утвърден със Заповед № РД 09-363/30.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на труда и социaлната политика и с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Дата на добавянеИзтегляния
14.12.201063 Изтегли