811020 Администратор в хотелиерството

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811020 „Администратор в хотел“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201110 Изтегли