СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, допълнен и изменен със Заповед № РД 09-1728/01.12.2010 г.

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение е допълнен и изменен със Заповеди № РД 09-621/18.05.2010 г. и РД 09-1728/01.12.2010 г. Той е разделен по области на образование, професионални направления, наименование на професиите, наименование на специалностите. Посочени са изискваните степени на професионална квалификация, както и длъжности и единични групи от Националната класификация на професиите и длъжностите в Р България.

Дата на добавянеИзтегляния
04.01.2011169 Изтегли