623050 Дивечовъд

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 623050 “Дивечовъд” от област на образование “Селско, горско и рибно стопанство” и професионално направление 623 “Горско стопанство” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 4 Изтегли