ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати, както и условията и редът за настаняване, преместване и прекратяване на настаняването на малолетни и непълнолетни лица в тях.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2010 18 Изтегли