Папки

НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

С тази наредба се определят нормите за преподавателска работа и редът за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. Персоналът в системата на народната просвета се разпределя на педагогически и непедагогически.

Дата на добавяне Изтегляния
27.09.2010 80 Изтегли