Изменено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осиг. на целодневна организация на уч. ден за учениците от I и II клас в държ. и общ. училища

Изменението е от 27.05.2011 г. и влиза в сила от учебната 2011 – 2012 г.
Съгласно Постановлението на държавните и общинските училища се предоставят допълнителни средства за обхванатите ученици от I клас в целодневната организация на учебния ден в размер 427 лв. за едно дете за бюджетната година, в това число за поевтиняване на обедното хранене. Директорите на държавните и общинските училища осигуряват целодневна организация на учебния ден за учениците от І клас в съответствие с чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Дата на добавянеИзтегляния
13.09.201153 Изтегли