НАРЕДБА № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език

С тази наредба се определя държавното образователно изискване за усвояването на книжовния български език, чрез което се определят условията и редът за усвояване на книжовния български език в училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета. Усвояването на книжовния български език се свързва със социалната значимост на неговите функции.

Дата на добавянеИзтегляния
27.09.201034 Изтегли