НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната

С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне на месечните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в звената от системата на народната просвета.

Дата на добавянеИзтегляния
27.09.2010112 Изтегли