НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

С държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета се определят:
1. предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;
2. условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;
3. условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.

Дата на добавянеИзтегляния
11.09.2010146 Изтегли