Допълнено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България и определяне на критерии

Допълнението на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища е от 05.08.2011 г.
За средищно училище по смисъла на § 6в, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета се определя държавно или общинско училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се обучават най-малко 10 ученици до 16-годишна възраст от населените места, в които няма училище.
На средищните училища се предоставят допълнителни средства от централния бюджет за осигуряване обучението на пътуващите ученици по два компонента:
1. средства за транспортни разходи-при условия и по ред, определени с наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, когато безплатните превози са организирани от училището;
2. средства за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене за пътуващи ученици от I до VIII клас в размер 427 лв. за едно дете за бюджетна година.

Дата на добавянеИзтегляния
15.09.201134 Изтегли