НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

С тази наредба се определя държавното образователно изискване за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Деца и ученици със специални образователни потребности са децата и учениците със:
1. различни видове увреждания-сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), множество увреждания;
2. езиково-говорни нарушения;
3. обучителни трудности.

Дата на добавянеИзтегляния
27.09.2010103 Изтегли