НАРЕДБА № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в държавните и общинските спортни училища. Приемането на ученици в спортните училища се извършва по държавен план-прием, утвърден за всяка учебна година със заповед на министъра на образованието, младежта и науката. С държавния план-прием се определя броят на учениците по съответния вид спорт в спортните училища.

Дата на добавянеИзтегляния
24.09.201018 Изтегли