НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби. Специалната закрила на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Право на специална закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта.

Дата на добавянеИзтегляния
24.09.201063 Изтегли