ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.

Дата на добавянеИзтегляния
06.10.20157 Изтегли