НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

С тази наредба се уреждат условията и редът за определяне на броя на групите и паралелките, броя на учениците в паралелките на училищата, децата в групите на детските градини, учениците в полуинтернатните групи и в общежитията, децата и учениците в логопедичните кабинети, кабинетите за зрително подпомагане и кабинетите за рехабилитация на слуха и говора.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.201052 Изтегли