ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование

Постановлението урежда условията и реда, по които се отпускат стипендии и помощи на ученици в дневна (присъствена) форма на обучение, които са: 1. български граждани – ученици в държавните и общинските училища в страната; 2. български граждани – ученици в чужбина; 3. чужденци – ученици в българските държавни или общински училища, приети въз основа на междуправителствени спогодби или други актове на Министерския съвет.

Дата на добавянеИзтегляния
11.10.201032 Изтегли