ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

Информацията за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. е публикувана в изпълнение на § 53, ал.12, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г.

Дата на добавянеИзтегляния
02.02.201166 Изтегли