Папки

НАРЕДБА за приобщаващото образование

Наредбата за приобщаващото образование е приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 04.11.2016 г. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за приобщаващото образование. Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Дата Изтегляния  
26.12.2016 18

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook