623050 Дивечовъд

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 623050 „Дивечовъд“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 623 „Горско стопанство“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20114 Изтегли