582060 Пътен строител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 582060 „Пътен строител“ от област на образование „Архитектура и строителство“ и професионално направление 582 „Строителство и геодезия“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20118 Изтегли