525140 Корабостроителен техник

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 525140
„Корабостроителен техник“ от област на образование „Техника“ и
професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.20101 Изтегли