522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ съгласно списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
27.12.201012 Изтегли