522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 522030 “Техник на енергийни съоръжения и инсталации” от област на образование “Техника” и професионално направление 522 “Електротехника и енергетика” съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
27.12.2010 15 Изтегли