523020 Монтьор по комуникационни системи

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 523020 „Монтьор по
комуникационни системи“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 523 „Електроника и автоматизация“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавянеИзтегляния
27.12.20103 Изтегли