523020 Монтьор по комуникационни системи

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 523020 “Монтьор по
комуникационни системи” от област на образование “Техника” и професионално направление 523 “Електроника и автоматизация” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавяне Изтегляния
27.12.2010 1 Изтегли