345100 Оператор на компютър

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 345100 „Оператор на
компютър“ от област на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 345 „Стопанско управление и администрация“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201016 Изтегли