346010 Офис-мениджър

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 346010 “Офис мениджър” от област на образование “Стопанско управление и администрация” и професионално направление 346 “Секретарски и офис дейности” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 22 Изтегли