621080 Монтьор на селскостопанска техника

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 621080 „Монтьор на селскостопанска техника“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 621 „Селско стопанство“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20119 Изтегли