542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542070 „Оператор в
производството на обувни и кожено-галантерийни изделия“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 542 „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.20104 Изтегли