542030 Оператор в текстилно производство

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 542030 “Оператор в текстилното производство” от област на образование “Производство и преработка” и професионално направление 542 “Производство на текстил, облекло и кожени изделия” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.20104 Изтегли