525010 Техник по транспортна техника

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 525010 „Техник по транспортна техника” от област на образование „Техника” и професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
28.12.2010 15 Изтегли