522020 Електромонтьор

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 522020 “Електромонтьор” от област на образование “Техника” и професионално направление 522 “Електротехника и енергетика” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО).

Дата на добавяне Изтегляния
27.12.2010 34 Изтегли