482010 Икономист-информатик

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 482010 “Икономист-
информатик” от област на образование “Информатика” и професионално
направление 482 “Използване на компютри” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 42 Изтегли