482010 Икономист-информатик

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 482010 „Икономист-
информатик“ от област на образование „Информатика“ и професионално
направление 482 „Използване на компютри“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201044 Изтегли