345040 Сътрудник в бизнес-услуги

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 345040 „Сътрудник в бизнес услуги“ от област на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 345 „Стопанско управление и администрация“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201022 Изтегли