345040 Сътрудник в бизнес-услуги

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 345040 “Сътрудник в бизнес услуги” от област на образование “Стопанско управление и администрация” и професионално направление 345 “Стопанско управление и администрация” съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 22 Изтегли