345010 Икономист-мениджър

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 345010 “Икономист-мениджър” от област на образование “Стопанско управление и администрация” и професионално направление 345 “Стопанско управление и администрация” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 34 Изтегли