344020 Данъчен и митнически посредник

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 344020 „Данъчен и митнически посредник“ от област на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 344 “ Счетоводство и данъци“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201012 Изтегли