344010 Счетоводител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 344010 “Счетоводител” от област на образование “Стопанско управление и администрация” и професионално направление 344 “Счетоводство и данъци” съгласно списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 21 Изтегли