343010 Финансист

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване за
придобиване на квалификация по професия 343010 “Финансист” от област на образование “Стопанско управление и администрация” и професионално направление 343 “Финанси, банково и застрахователно дело” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 15 Изтегли