341020 Продавач-консултант

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професия 341020 “Продавач-консултант” от област на образование “Стопанско управление и администрация” и професионално направление 341 “Продажби на едро и дребно” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 11 Изтегли