341010 Икономист-издател

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 341010 „Икономист-издател“ от област на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 341 „Продажби на едро и дребно“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.20104 Изтегли