215050 Керамик

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 215050 „Керамик“ от област на образование „Изкуства“ и професионално направление 215 „Приложни изкуства и занаяти“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.20103 Изтегли