214010 Дизайнер-изпълнител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 214010 “Дизайнер” от област на образование “Изкуства” и професионално направление 214 “Дизайн” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 12 Изтегли