213030 Полиграфист

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 213030
„Полиграфист“ от област на образование „Изкуства“ и професионално
направление 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на
медийни продукти“ съгласно Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.20108 Изтегли