211010 Художник-изпълнител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 211010 “Художник” от област на образование “Изкуства” и професионално направление 211 “Изобразителни изкуства” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 11 Изтегли