ЗАПОВЕД за изменение и допълнение на Рамкова програма А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация и на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Със Заповед № РД 09 – 1155/15.07.2009 г. се правят необходимите изменения и допълнения в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение и § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на същия закон (обн., ДВ, бр. 36 от 2009 г.) предвид измененията в изискванията за придобиване първа степен на професионална квалификация за лица, навършили 16 години (входящо и изходящо минимално образователно равнище) и на срока на обучение по професиите с придобиване на трета степен на професионална квалификация (от шест на пет години, с прием след завършен VІІ клас и от пет на четири години, с прием след завършено основно образование) и поради необходимостта от осигуряване на вечерна и задочна форма на обучение по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Дата на добавянеИзтегляния
16.12.201027 Изтегли