525090 Авиационен техник

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 525090 “Авиационен техник” от област на образование “Техника” и професионално направление 525 “Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
28.12.2010 4 Изтегли