523050 Техник на компютърни системи

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 523050 “Техник на
компютърни системи” от област на образование “Техника” и професионално направление 523 “Електроника и автоматизация” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
27.12.2010 29 Изтегли